top of page

Povinné ručení: Jak a koho chrání, kolik stojí a kde všude platí?

Jak funguje a koho chrání povinné ručení? Česká republika patří k jednomu ze stěžejních dopravních uzlů v Evropě. Silniční dopravní síť v posledních letech stále více houstne a množství vozidel pohybujících se po všech komunikacích neustále atakuje rekordy. S těmito uvedenými skutečnostmi, se zcela přirozeně zvyšuje také pravděpodobnost nejrůznějších dopravních nehod. Každá podobná nepříjemnost nese sebou důsledky, kterým je nezbytné předcházet. V zemích Evropské unie proto platí základní povinnost pro všechny vlastníky vozidel, kteří je používají na pozemních komunikacích, aby měli uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidel neboli povinné ručení.


Co je to povinné ručení?

Povinné ručení upravuje v České republice zákon č. 168/1999 Sb. a následné novelizace. Pojištění se dá rozebrat na část “povinnou” – což znamená, že ji musí uzavřít každý majitel či spolumajitel motorového vozidla a na část “ručení” – která napovídá, že z pojistky je zaručena náhrada škody způsobená na cestách jiným. Z daného pak plyne fakt, že povinnost mít sjednáno pojištění je vždy na tom majiteli, který je uveden v tzv. velkém technickém průkazu vozidla jako poslední.


Cena: Kolik stojí povinné ručení?

Cena povinného ručení se liší podle kubatury, věku a regionu. Pro osobní vozidla se částka pohybuje od 1 do cca 7 000 Kč. Záleží také na pojišťovně, doplňkových služnách a různých slevách. V roce 2021 se průměrná cena za povinné ručení pohybuje kolem 3 100 Kč za rok.
Koho povinné ručení chrání?

Všeobecně můžeme tvrdit, že povinné ručení chrání pojištěného před možnými finančními nároky poškozených v případě jakékoli škody způsobené provozem vozidla. Pojistná ochrana se vztahuje nejen na majitele vozidla, ale také na kohokoli dalšího, kdo vozidlo v době nehody řídil. Jako majitelé se tedy nemusíte obávat půjčit své vozidlo známým či příbuzným. Pokud způsobí jakoukoli škodu s vaším vozidlem, bude následně hrazena pojišťovnou tak, jako by jste ji způsobili vy sami. Důležité je konstatovat, že pojišťovna uhradí škodu poškozenému.


V případě, že jste řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek, vozidlo bylo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, bylo vám prokázáno, že jste škodu způsobil úmyslně nebo máte vystaven zákaz řízení, bude po vás pojišťovna v následném řízení celou škodu vymáhat. Co však musíme zmínit je fakt, že pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena a dále pak škodu, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi či manželce, případně osobám, které s ním žijí v době nehody ve společné domácnosti. Tedy zjednodušeně, povinné ručení se nevztahuje na škodu, kterou jste si způsobili vy sami nebo k ní došlo srážkou se zvěří.


Na co se vztahuje povinné ručení?

Tím nejvýznamnějším prvkem, na nějž se vztahuje povinné ručení, je samozřejmě zdraví. Do této kategorie lze zařadit např. položky související se samotnou léčbou (výdaje za léky, zdravotní pomůcky, cesty k lékaři), s rekonvalescencí (pobyt v rehabilitačním centru nebo specializovaná péče), se vznikem trvalých zdravotních následků nebo třeba s výplatou bolestného. Rodinným příslušníkům, kteří se o zraněné osoby starají, pak náleží ošetřovné.


Druhou, neméně významnou kategorií, jsou škody na životě, kam můžeme zařadit náklady na výživu pozůstalých, nárok na odškodnění duševních útrap nebo náklady na zajištění pohřbu. Odškodnění pozůstalých nejčastěji náleží nejbližší rodině, což bývají manžel či manželka, děti, rodiče, sourozenci a prarodiče. U některých typů odškodnění lze okruh rozšířit i na širší rodinu nebo přátele. Dále se povinné ručení vztahuje na škody na majetku, v tomto případě na skutečné škody na věcech (rozbitý automobil nebo jiné motorové vozidlo, rozbité dopravní značení nebe třeba rozbitá část domu či plotu), ale i pro náklady spojené s odstraněním nehody, jako je třeba odtažení vozidla po nehodě.


Povinné ručení pak v neposlední řadě kryje i škody, které mají povahu ušlého zisku (ztráty na výdělku), ztížení společenského uplatnění nebo náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků.


Kde platí povinné ručení?

Platnost sjednaného povinného ručení u vozidel registrovaných v České republice se vztahuje na celé naše území. A nejen to. Pro každého řidiče je důležitý také fakt, že platí i pro zahraničí, kdy majitel vozidla obdrží od pojišťovny tzv. zelenou kartu, kterou prokáže při kontrole nebo při dopravní nehodě skutečnost, že má sjednáno povinné ručení. Zelená karta platí pro všechny státy Evropské unie, přičemž přesný seznam ostatních zemí je zpravidla uveden na zelené kartě. Ve státech, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, je nutné zaplatit tzv. hraniční pojištění.


Platnost aneb kdy končí a zaniká povinné ručení

Existuje několik způsobů, kdy povinné ručení zanikne. Nejčastější bývá oznámení změny vlastníka pojišťovně (dojde k prodeji vozidla) nebo fyzickým zánikem vozidla. Ale je tu i další řada jiných důvodů, kterými jsou vyřazení vozidla z registru vozidel, odcizení vozidla, výpovědí pojistné smlouvy, nezaplacení dlužného pojistného ani při upomínce, dohodou nebo uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána. Je tedy velmi důležité, aby si každý pojistitel řádně hlídal platnost a další náležitosti své smlouvy povinného ručení.


Závěrem můžeme konstatovat, že povinné ručení zajišťuje každému majiteli vozidla určité jistoty. Pokud dojde na řešení nepříjemných situací u nehody, je obzvláště důležité být připraven. Pro samotné odškodnění z povinného ručení bude vždy dobré, abyste se snažili shromažďovat a následně si i schovávat dokumenty spojené s léčbou, záznam o dopravní nehodě, zajistěte si případné kontakty na svědky a schovávejte si účty se všemi náklady.
181 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page